اعتماد به نفس

اعتماد به نفس (4)

شنبه, 05 اسفند 1396 17:47

مواردی که در دوران پیری غبطه می خورید

نوشته شده توسط

اهداف و برنامه ریزی هایی را که افراد پیر به آن غبطه می خورند را بدانید تا شما دوران جوانی خود را جوری نگذرانید که به این گروه بپیوندید:

پنج شنبه, 16 آذر 1396 17:32

خودباوری

نوشته شده توسط

ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

_ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﯾﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎئید ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎها یتاﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

_ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.

 

_ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ.

 

_ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻄﻮﺭ؟

_ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ.

 

_ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

 

_ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ هم چنان ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ذهنیتان ﺍﺳﺖ.

 

_ﻫﻤﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻭﻫﻤﯿﺸﻪ با خود ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺫﻫﻨﯽ مثبت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

-از مسئولیت و وظایف خود فرار نمی‌کنند.

--از انجام کارهای ترسناک خودداری نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند ترس زندگی‌‌شان را دربرگیرد و اجازه ی ریسک در انجام کارهایشان می دهند.

---همواره در راحتی،رفاه و بی خیالی به سر نمی‌برند. زیرا می‌دانند ماندن در این وضعیت باعث ناکامی در رسیدن به آرزوهایشان خواهد شد و در صورتی که بخواهند موفق شوند باید راحت طلبی را کنار بگذارند.

----کارهایشان را به تاخیر نمی اندازند.

 -----به واکنش‌های منفی دیگران توجه نمی‌کنند.

------درباره مردم قضاوت و پیش‌داوری نمی‌کنند و بدون مدرک اجازه قضاوت در مورد دیگران را به خود نمی دهند.

-------خودشان را با هیچ‌کس مقایسه نمی‌کنند و هرگز با هیچ کسی جز خودشان در گذشته رقابت نمی‌کنند.

چهارشنبه, 05 مهر 1396 18:23

اعتماد به نفس

نوشته شده توسط

«اصل اعتماد به نفس»

«اعتماد به نفس واقعی از درون می‌آید و هیچ ارتباطی به آنچه که در زندگی بیرون روی می‌دهد ندارد. اعتماد به نفس اعتماد به قابلیت، توانایی، اقدام کردن و عمل کردن خود برای رسیدن به خواسته‌های خود است و نه به آنچه که انجام داده‌ایم و یا به نتایجی که گرفته‌ایم و یا ممکن است بگیریم یا نگیریم.»